ကုမ္ပဏီ၏ကော်မတီများ‌ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်းအားအသိပေးကြေငြာခြင်းထာဝရနဒီအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် (“ကုမ္ပဏီ နှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ ခွဲများစုပေါင်း၍ “ကုမ္ပဏီအုပ်စု”) ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သောဒါရိုက်တာအစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကုမ္ပဏီ၏ကော်မတီများအောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်‌ကြောင်းအစုရှယ်ယာရှင်များအားအသိပေးအပ်ပါသည်။


Related News

Yangon Stock Exchange Listed Approval


“Announcement on Change in Scheduled Listing Date”


Covid-19 Protection

Call Us

09 889948890 .01 9544076 , 01 9544077

Address

7A, 7th Floor, EFR Building , No. 941, Corner of Shukhintha Mayopat Road and Myoma 11th Street, North 4th Ward, Thakayta Township, Yangon Region.

Email

info@efrgroupmm.com
Copyright © 2023 E.F.R | All rights reserved.